رونمایی از کتاب پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

از کتاب ارزشمند فناوری های نوین پنبه در قرن ۲۱، که دکتر معصومه یونس آبادی رییس و عضو هیات علمی بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان عضو گروه نویسندگان آن در همکاری با موسسه تحقیقات پنبه کشور می باشد با حضور مدیران و کارشناسان این موسسه رونمایی شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، پنبه به عنوان محصول استراتژیک بسیار راهبردی در سراسر دنیا مطرح می باشد، که همواره یکی از راه های پی بردن به پیشرفت های کشاورزی دنیا و رتبه بندی های رشد کشور ها در عرصه کشاورزی از این محصول یاد می شود.
نظر به اهمیت محصول پنبه، موسسه تحقیقات پنبه کشور در سال های اخیر سعی نموده که با استفاده از مدیریت صحیح منابع و استفاده از روش های نوین در جهت تعقیب قطب های اصلی تولید پنبه دنیا و رسیدن به مرزهای جدید دانش، اقدامات مهمی را را در این راستا انجام داده است و به منظور ارتقای آگاهی علمی و فنی و تکنولوژی در بخش تحقیقاتی و بخش تولید کنندگان، جلد اول کتاب فناوری های نوین پنبه در قرن ۲۱، به همت گروهی از اعضای هیات علمی موسسه ترجمه شده است.
این کتاب ضمن بررسی گیاه پنبه از خاستگاه تا اصلاح آن در طی قرن ۲۱-۲۰، به مطالب مهم مرتبط به مدیریت تلفیقی در زراعت، کنترل عوامل محدود کننده تولید نظیر آب و بیماری پرداخته است.