برگزاری جلسه ارزیابی پرژوه بهبود عملکرد و بهره وری نظام های گندم بنیان در ایران (ایران-سیمیت) در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

جلسه ارزیابی پرژوه بهبود عملکرد و بهره وری نظام های گندم بنیان در ایران (ایران-سیمیت) در روز یکم تیرماه ۱۳۹۸ در محل دفتر معاونت پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان انجام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، در این جلسه که با حضور دکتر ابوالفضل فرجی رییس و معاونان پژوهشی و پشتیبانی، مهندس سیدی مجری پلاتفرم تحقیقاتی در ایستگاه گنبد و دکتر رزاقی محقق معین پرژوه بهبود عملکرد و بهره وری نظام های گندم بنیان در ایران (ایران-سیمیت) صورت گرفت ابتدا دکتر رزاقی گزارشی در خصوص روند مکاتبات صورت گرفته با موسسات مادری در ارتباط با موضوعات تحقیقاتی این پروژه را مطرح نمود و در ادمه مهندس سیدی نظر مجری کشور در این خصوص را بیان کرد.
در انتها دکتر فرجی ضمن جمع بندی جلسه و تاکید بر اجرای تناوب‌های تایید شده جهت این سایت، توضیحات لازم را در خصوص موضوع های مختلف بحث شده ارایه داد و نقطه نظرات خود را بیان نمود.