جلسه فنی محققان معین مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با مروجان مسئول پهنه شهرستان کردکوی

جلسه فنی محققان معین مرکز تحقیقات کشاورزی استان، با کارشناسان و مدیریت مراکز خدمات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کردکوی کتول باحضور پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر شهریار کیا و مهندس کلثوم عبداللهی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای اجرای شایسته طرح نظام نوین ترویج کشاورزی و به منظور ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین مروجان پهنه و محققان در خصوص تبادل اطلاعات و انتقال یافته های تحقیقاتی، جلسه حضورمحققان معین مرکز تحقیقات استان، با مروجان مسئول پهنه تولیدی مراکز خدمات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان کردکوی برگزار شد.
دراین برنامه در خصوص مسائل مختلف فنی منطقه از جمله:
۱- بررسی مسائل فنی و اجرایی مربوط به اجرای طرحهای تحقیقاتی توسط کارشناسان پهنه مراکز جهاد کشاورزی
۲- بررسی مسائل مربوط به خشکه کاری برنج در منطقه
۳- بازدید از مزرعه انتخاب مشارکتی ارقام پنبه و بررسی بوته های پنبه در مرحله گیاهچه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در انتهای برنامه پیشنهادات گروه به شرح زیر ارایه شد:
۱- همکاری با کارشناسان پهنه مراکز جهاد کشاورزی برای اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک و نظارت بر آنها جهت حصول نتایج بهتر
۲- انتقال یافته های حاصل از اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک (تحقیقات و مراکز جهاد کشاورزی) به عرصه های کشاورز(مزارع و باغات)
۳-کنترل علف های هرز در مزارع شالی به روش خشکه کاری در مراحل مختلف قبل از کاشت، پس از کاشت و قبل از سبز شدن و پس از سبز شدن با استفاده از علف کش های مناسب و توصیه شده
۴- ضد عفونی بذر پنبه با سموم حشره کش و قارچکش برای جلوگیری از بروز آفات و بیماریهای بذر و گیاهچه قبل و پس از رویش