بازدید محققان بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از پلتفرم تحقیقاتی گندم ایران سیمیت در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس

دکتر محمد حسین رزاقی مجقق معین ایران سیمیت به همراه مهندس صادق نژاد عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی و مهندس سبطی محقق بخش تحقیقات خاکشناسی از پلتفرم تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به منظور آماده سازی مزرعه جهت کشت تابستانه روز دوشنبه سوم تیر ماه ۱۳۹۸ بازدید نمودند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، در این بازدید مهندس سیدی روند اجرای پروژه در این ایستگاه و موضوعات تحقیقاتی که در این پلاتفرم بررسی خواهد شد را بیان کرد. در ادامه مشکلات موجود در خصوص آبرسانی به مزرعه توسط دکتر حقیقی ریس ایستگاه مطرح گردید، که با پیگیری محقق معین و حمایت معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان مشکلات مرتفع و مزرعه جهت کشت تابستانه آبیاری خواهد شد.