بازدید پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از مزارع چغندرقند

دکتر علیرضا صابری محقق بخش تحقیقات زراعی و باغی و مسول کشت چغندرقند در استان همراه با دکتر محبوبه شریفی محقق بخش تحقیقات گیاهپزشکی، از مزارع چغندرقند استان در روستای شور تپه اطراف مزرعه کتول در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۸ بازدید کردند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر معصومه یونس آبادی رییس بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز در این خصوص گفت: در این بازدید مشکلات گیاهپزشکی مزارع چغندرقند مورد بررسی قرار گرفت.
شایان ذکر است مشکل اساسی در بازدید از مزرعه نزدیک به برداشت، وجود علف هرز خطرناک انگل سس بوده و در همین راستا راهکارهای مناسب برای کنترل این علف هرز، جهت جلوگیری از احتمال افزایش آلودگی درسال آینده به کشاورزان توصیه و ارائه گردید.