گزارش برنامه ها و اقدامات واحد ثبت مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در حوزه نهال

برنامه ها و اقدامات واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در حوزه نهال در خرداد ماه ۱۳۹۸ اعلام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس مهرناز مهرآور مسول واحد ثبت و گواهی بذر و نهال این مرکز در خصوص فعالیت های حوزه نهال و بازدیدها و برنامه های بعمل آمده را به شرح زیر اعلام کرد:
شرکت کارشناس مسئول و کارشناس نهال واحد استانی در دوره آموزشی ویدئو کنفرانس ضوابط تولید نهال گواهی شده
بازدید از نهالستان های دارای مجوز جهت انجام بازرسی ها و ارائه راهنمایی های لازم به تولید کننده
شرکت در جلسه کمیته فنی نهال استان
بازدید از زمین و امکانات متقاضیان درخواست مجوز تولید نهال
تحویل شناسه های تولید کنندگان نهال استان و بازدید های نظارت بر نصب شناسه ها و تکمیل صورتجلسه های نصب شناسه انجام شد.