بازدید مشاور وزیر و مجری طرح دانه های روغنی کشور از طرح ها و دستاوردهای پژوهشی ایستگاه تحقیقات عراقی محله گرگان

مهندس مهاجر مشاور وزیر و مجری طرح دانه های روغنی کشور از مزارع تحقیقاتی و گنجینه دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بویژه از پروژه و طرح­های تحقیقاتی دانه های روغنی سویا و کنجد در ایستگاه تحقیقاتی عراقی محله (گرگان) در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۹۸ بازدید به عمل آورد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه مهندس مهاجر مشاور وزیر و مجری طرح دانه های روغنی به همراه دکتر فرجی رییس مرکز، دکتر مختارپور رییس بخش تحقیقات زراعی و باغی و دکتر فیض بخش رییس ایستگاه، از پروژه و طرح­های تحقیقاتی بازدید بعمل آوردند و پژوهشگران طرح های فوق، توضیحات برنامه ها و دستاوردهای این حوزه را ارایه دادند.