برگزاری دوره آموزشی مدیریت عملکرد ویژه مدیران خانواده جهاد کشاورزی استان گلستان

دوره آموزشی مدیریت عملکرد ویژه مدیران خانواده جهاد کشاورزی استان گلستان به همت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، این برنامه که با هدف کلی آشنایی فراگیران با آخرین اطلاعات این حوزه و با حضور مدیران سازمان و ادارات تابعه جهاد کشاورزی استان و به مدت ۶ ساعت در سالن پروفسور ارشاد این مرکز در گرگان برگزار شد. مدرس این دوره دکتر چراغعلی استاد دانشگاه گلستان، با اشاره به مباحث، دستاوردهای این حوزه، به تشریح موضوعات مرتبط با دوره پرداخت و در ادامه در ارتباطی دو سویه، موضوعات جلسه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
دکتر چراغعلی شرط بقای سازمان های نوین را شامل تکنولوژی و مدیریت و رهبری و منابع انسانی و ومنابع مالی و تدوین استراتزی بیان نمود و توضیحاتی در این حوزه ارائه داد. وی افزود مدیریت عملکرد تفاوتی با ارزیابی عملکرد دارد و کارکنان ارزیابی شوندگان و مدیران ارزیابی کنندگان در تحقق عملکرد مطلوب سهم و نقش دارند.
استاد دانشگاه گلستان عوامل موثر بر عملکرد کارکنان را استعداد و دانش و مهارت و فرصت انگیزه و پشتکار دانست.
ایشان برای شناسایی و اندازه گیری چهارسوا ل کلیدی مطرح کردند که شامل :
۱:چه شاخص هایی استفاده شوند.
۲:چه دوره زمانی برای ارزیابی استفاده شوند.
۳:چه کسی (کسانی)ارزیابی راانجام دهند.
۴:چه ارتباطی بین نتایج ارزیابی و کاربرد های آن می باشند.

شایان ذکر است در بخشی از این دوره دکتر مهاجر رییس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به اقدامات انجام شده در ارتباط با محورهای مورد گفتگو و سرفصل های آموزشی دوره، با تاکید بر اهمیت و ضرورت لحاظ نمودن پیش بینی های لازم برای مدیریت عملکرد در برنامه ریزی و انجام برنامه های حوزه سازمان جهادکشاورزی، بهره گیری از نکات این دوره را بسیار ضروری دانست.