مطالعه پروفیل خاک در پلتفرم تحقیقاتی کشاورزی حفاظتی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس

مطالعه پروفیل خاک در پلتفرم تحقیقاتی کشاورزی حفاظتی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در تاریخ ۱۳/۵/۹۸ انجام شد.


به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکترعبدالعزیز حقیقی رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس در این خصوص گفت: با توجه به این­که در نقشه سناریوی پلتفرم تحقیقاتی کشاورزی حفاظتی گنبد، پیش بینی نمونه­ گیری خاک و حفر پروفیل شده بود، نمونه گیری مورد نظر از تیمارهای مختلف و عمق­ های تعیین شده انجام گرفت و همچنین پروفیل خاک نیز حفر گردید. مهندس مریم سبطی محقق بخش تحقیقات خاک و آب و مهندس حمیدرضا صادق نژاد محقق بخش تحقیقات فنی و مهندسی به اتفاق مهندس صلاحی محقق خاک و آب این ایستگاه، مطاله پروفیل خاک را با توجه به موارد تعیین شده در کارت تشریح پروفیل انجام داده و نمونه­ خاک نیز از افق­ های مختلف جهت بررسی خصوصیات فیزیکی شیمایی این افق­ ها انجام شد.