بازدید معاون پژوهش و فناوری مرکز از مزارع تولید بذر کنجد ناشکوفا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد

دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهش، فناوری و انتقال­ یافته به همراه دکتر شهریار کیا و دکتر محمد حسین ارزانش اعضای هیات علمی این مرکز از برنامه های تولید بذر کنجد ناشکوفا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد در تاریخ ۵/۶/۹۸ بازدید به عمل آوردند.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که با همراهی دکتر حقیقی رئیس ایستگاه و گروهی از محققان حاضر در ایستگاه انجام شد، مزارع مختلف کنجد ناشکوفا (با تاریخ ها و روش های مختلف کاشت) از نظر وضعیت رشدی، علف های هرز و بیماریها مورد بررسی قرار گرفت.
پس از پایان بازدید، در یک نشست کارشناسی با رئیس و محققان مسئول پروژه، ضمن بررسی روند انجام پروژه و نقاط ضعف و قوت آن، دلایل و عوامل خسارتزا و کاهش دهنده تولید بذر نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم برای بهبود تولید و کاهش خسارات ارائه شد.