برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

کارگاه آموزشی آشنایی با مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان با حضور مهندس نوربخش داداشی مدیر کل هواشناسی استان، کارکنان و دکتر حجت اله ربانی نسب مدیر مرکز رشد استان در اداره کل هواشناسی گلستان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر ربانی نسب مدیر مرکز رشد ضمن ابراز خرسندی از حضور در هواشناسی استان گفت: ارتباط تنگاتنگی بین کشاورزی و هواشناسی استان وجود دارد و نقش هواشناسی در کشاورزی و صدور توصیه های فنی بر کسی پوشیده نیست ولی انتظار داریم با وجود مرکز رشد و استفاده از ایده ها و نوآوری ها این ارتباط متحول شده و راهکارهای نوین جهت بهبود کشاورزی حاصل گردد.
در ادامه حاضران در این نشست با چرایی ایجاد مرکز رشد، اجزا و خروجی آن و اقدامات انجام شده تاکنون و در آینده و توانمندی های موجود که منجر به تولید و توزیع و عرضه در بازارهای محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی می شود و همچنین با تولیداتی که به سمت و سوی نواوری و توسعه مبتنی بر دانایی ، نحوه حمایت و طرح نوآوری ها در مرکز رشد، واحدهای تحقیق و توسعه و تولید محصولات دانش بنیان و حمایت از پژوهش و فناوری ها آشنا شدند.