جلسه فنی محققان معین ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس با مروجان مسئول پهنه شهرستان مراوه تپه

جلسه فنی محققان معین ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس، با کارشناسان و مدیریت مرکز خدمات دهستان شلمی و گلی داغ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مراوه تپه باحضور پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس محمد نعمتی و مهندس حسن قوجق برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای اجرای شایسته طرح نظام نوین ترویج کشاورزی و به منظور ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین مروجان پهنه و محققان در خصوص تبادل اطلاعات و انتقال یافته های تحقیقاتی، جلسه حضورمحققان معین مرکز تحقیقات استان، با مروجان مسئول پهنه تولیدی مرکز خدمات دهستان شلمی و گلی داغ مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مراوه تپه برگزار شد.
دراین برنامه ضمن حضور در جلسه فنی با کارشناسان مرکز سوزش و بازدید از برخی مزارع کنجد، در خصوص مسائل مختلف منطقه بحث و تبادل و نظر شد.
در انتهای برنامه پیشنهادات گروه به شرح زیر ارایه شد:
توصیه شد که برای کاهش خسارت بیماری های فوزاریوم و ماکرو فومینا و برای برداشت محصول اقتصادی زارعین کنجد را به عنوان محصول بهاره(اول) کشت نمایند .
در زمان کاشت کنجد نسبت به ضد عفونی بذر با قارچ مناسب اقدام نمایند.
در صورت نیاز نسبت به مبارزه با بیماری های فوق اقدام نمایند