برنامه ریزی و آغاز فرآیندهای اجرایی برگزاری «اولین کنفرانس زهکشی و بهسازی اراضی ایران» در استان گلستان

در سفر ریاست مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و هیأت همراه، دکتر نادر عباسی، معاون پژوهشی مؤسسه و دکتر علیرضا حسن اقلی، معاون بخش تحقیقات آبیاری و زهکشی به استان گلستان و همراهی دکتر ابوالفضل فرجی رییس و دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهشی مرکز، در مورخ ۷ و ۸ مهرماه سال ۱۳۸۹، فرآیندهای علمی و اجرایی برگزاری «اولین کنفرانس زهکشی و بهسازی اراضی ایران» کلید خورد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، این کنفرانس با همراهی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان و سایر نهادهای علمی و دانشگاهی منطقه و کشور برگزار خواهد شد. با عنایت به برنامه توسعه سامانه زهکشی اراضی در وسعت ۲۸۰ هزار هکتار در سطح استان گلستان و اجرای بخش های قابل توجهی از آن تا این تاریخ و اثرگذاری این سامانه ها بر کشاورزی منطقه و مشاهده اثرات مؤثر آن در واقعه سیل اخیر، این موضوع و ارائه تجربیات مرتبط با آن از اهمیت برخوردار است. به همین منظور در این سفر، با برگزاری جلساتی در حضور دکتر مهاجر ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان، دکتر ابوالفضل فرجی رییس و دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهشی مرکز، مهندس کمال غریبی مدیر دفتر آب و خاک سازمان و مهندس میرابوالقاسمی، و سایر همکاران و نمایندگان مشاوران و پیمانکاران حاضر در پروژه های زهکشی منطقه، به بررسی ابعاد مختلف این پروژه ها و نیازمندی های علمی و اجرایی مرتبط پرداخته شد و اهمیت و جایگاه برگزاری این کنفرانس نیز تبیین شد. همچنین بازدیدهایی از مناطق اجرای سامانه زهکشی در نواحی آق قلا و گمیشان تا نزدیکی بندر ترکمن به عمل آمد.