برگزاری دوره آموزشی تنظیم قراردادها در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دوره آموزشی تنظیم قراردادها در روز چهارشنبه ۱۰ مهرماه ۱۳۹۸ با حضور همکاران مرکز و سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان در فضای معاونت آموزش در ساختمان شهیدحاجی کریمی گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، معامله در دستگاه های دولتی دارای پیچیدگی های خاصی است، از یک طرف باید بهترین کیفیت هم از لحاظ خدمت و هم از لحاظ کالا ابتیاع کنند و از طرف دیگر از لحاظ مکانیزم انتخاب، باید فرآیندهای گاها پیچیده ای را طی کنند. عقد قرارداد توسط دستگاه های دولتی از جمله الزاماتی است که باید مدیران جهت حفظ منافع دولت منعقد نمایند. در این دوره آموزشی یک روزه سعی گردیده شمه ای از مقررات و ضوابط لازمه جهت عقد قرارداد بیان شود و از فراگیران انتظار می رود بعد از پایان این دوره بتوانند با آیین نامه مالی و معاملاتی و نظایر آن آشنا شوند.