پایش دقیق خوراک دام تولیدی مرکز به همت پژوهشگران بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

پایش دقیق گاوداری های پایلوت و روند برنامه های خوراک دام تولیدی کارگاه تولید خوراک دام این مرکز، به همت پژوهشگران بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در مهر ماه ۱۳۹۸در حال انجام است.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر رضا کمالی رییس بخش تحقیقات علوم دامی مرکز در این خصوص گفت: در این برنامه با توجه به راه اندازی کارگاه تولید خوراک دام این مرکز و تولید کنسانتره با هدف بهبود بهره برداری و جایگزینی منابع پروتئنی داخلی با منابع پروتئین وارداتی، و بهره مندی گاوداری های شهرستان بندرگز این خوراک، برنامه مدونی در همین راستا مصوب شده تا اثر بخشی خوراک دام تولیدی فوق را پایش کند.
در این راستا هر هفته، محققان بخش علوم دامی به بازدید از مزارع در این بخش از استان عازم شده و ضمن بررسی اثر بخشی و رضایت دامدار از مصرف این خوراک در گاوداری، نکات و دستوالعمل های فنی را توصیه نموده و همچنین از نظرات با ارزش و کاربردی دامداران نیز مطلع می شوند.