برگزاری دوره آموزشی اصول تغذیه گیاه و علایم عناصر غذایی در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دوره آموزشی اصول تغذیه گیاه و علایم عناصر غذایی با حضور همکاران مرکز و سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان در فضای معاونت آموزش در ساختمان شهیدحاجی کریمی گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان۱۲/۰۸/۱۳۹۸   تا  ۲۵/۰۸/۱۳۹۸ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، هدف از برگزاری این دوره، آموزش ویژه ۴۰ نفر از کارشناسان مجموعه مرکز و سازمان می باشد و مدرس این دکتر محمد حسین ارزانش در قالب ۳۶ ساعت  (شش روز) آموزش ها و برنامه های کارگاهی، دانش این حوزه را به شکل کاربردی در اختیار این گروه قرار داد.