برداشت اولین گل زعفران توسط دانش آموزان رشته گیاهان دارویی در محوطه مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

برداشت اولین گل زعفران توسط دانش آموزان پسر رشته گیاهان دارویی و کشت زعفران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در محوطه مرکز انجام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، مهندس اسکندرلی رئیس گروه آموزش های رسمی مرکز در این خصوص کفت: این برداشت اولین گل زعفران توسط دانش آموزان پسرشته گیاهان دارویی و کشت زعفران در مزرعه معاون آموزش در ساختمان شهید حاجی کریمی گرگان انجام شده است.
ایشان در ادامه گفت: پیاز زعفران از منطقه وامنان آزادشهر تهیه شده و تمام مراحل کاشت، داشت و برداشت زعفران توسط همین گروه دانش آموزان انجام گرفته است.
لازم به یادآوری است که در حال حاضر تعداد ۲۰ نفر دانش آموز در پایه یازدهم و تعداد ۲۸ نفر دانش آموز در پایه دهم طرف قرارداد با مرکز در محل معاونت آموزش مشغول تحصیل هستند.