انجام فرآیند نمونه برداری و عملیات آزمایشگاهی به همت کارشناسان واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

برنامه نمونه برداری و آنالیزهای آزمایشگاهی از پارت های بذری شده توسط کارشناسان واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در مهرماه ۱۳۹۸ بعمل آمد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، مهندس مهرناز مهرآور مسئول واحد ثبت و گواهی بذر و نهال این مرکز در این خصوص عناوین این برنامه ها را این چنین بیان نمود:
· نمونه گیری از پارت های کلزا شرکت های تولید کننده بذر استان انجام و نمونه های اطمینان و کاری به آزمایشگاه ملی تجزیه کیفی بذر موسسه ارسال شد.
· نمونه گیری از پارت های بوجاری شده باقلا جهت انجام آنالیز آزمایشگاهی انجام و نمونه کاری و اطمینان به آزمایشگاه واحد استانی ارسال گردید، پس از آنالیز آزمایشگاهی نمونه ها برای پارت های تأییدی گواهی صادر و مهرزنی پارت ها با حضور کارشناسان واحد استانی انجام پذیرفت.
· نمونه گیری از پارت های بذری نخود تولیدی استان انجام و نمونه های اطمینان و کاری به آزمایشگاه ملی تجزیه کیفی بذر موسسه ارسال شد.
· نمونه گیری از پارت های بوجاری شده گندم و جو جهت انجام آنالیز آزمایشگاهی انجام و نمونه کاری و اطمینان به آزمایشگاه واحد استانی ارسال گردید (نمونه گیری ادامه دارد).
· صدور گواهی پارت های تأیید شده و نظارت بر مهرزنی پارت های گندم با حضور کارشناسان واحد ثبت و گواهی بذر و نهال استان گلستان به صورت مستمر در حال انجام می باشد.
· کیسه گیری و آماده کردن نمونه های اطمینان بذور گندم و جو بوجاری شده شرکت های تولید کننده استان گلستان جهت نگهداری در اتاق رزرو به مدت یک فصل زراعی صورت گرفت.
· آنالیز آزمایشگاهی نمونه های شخصی گندم، جو، سیاه دانه، زیره سبز و کلزا در آزمایشگاه انجام شد.