برگزاری کارگاه آموزشی ملی آشنایی با کشت نشایی کلزا در کرج به همت پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

کارگاه آموزشی آشنایی با کشت نشایی کلزا در شرایط دیم در مرکز آموزشی امام خمینی البرز در کرج توسط دکتر حسن مختار پور رئیس و عضو هیات علمی بخش تحقیقت زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در تاریخ چهارشنبه ۲۹/۸/۹۸ برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، بر اساس هماهنگی های به عمل آمده معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، کارگاه آموزشی آشنایی با کشت نشایی کلزا در شرایط دیم با حضور کارشناسان ۲۴ استان و کارشناسان دفتر طرح برگزار شد و دکترحسن مختارپور رییس بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز و “پژوهشگر مروج ارشد” در “حوزه تخصصی کشت نشایی و مشاور معاون وزیر در امور مرتبط با طرح توسعه کشت نشایی، در زمینه کشت نشایی آخرین نکات و دستاوردهای این مهم را تقدیم حاضران نمود و در گفتگویی دوسویه به پرسش های حاضران پاسخ داد.