مصاحبه تلویزیونی رییس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با موضوع دستاوردهای بذر

مصاحبه سیمای جمهوری اسلامی ایران با دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در موضوع بذر و در خصوص مسائل مربوط به این حوزه و دستاوردهای پژوهشی در این زمینه انجام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این گفتگو که با توجه به فصل جدید کشت انجام شد دکتر فرجی رییس مرکز در خصوص ارقام نوین و دیگر برنامه ها، با توجه به بررسی های انجام شده و دستاوردهایی که تا کنون از طرح های تحقیقاتی این حوزه بدست آمده و همچنین و برنامه ها بخش آموزش و ترویج در مسیر توسعه و ارتفا، با خبرنگار این رسانه مصاحبه نمود.