بازدید محققان مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از پلتفرم تحقیقاتی گندم ایران سیمیت در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس

دکتر محمد حسین رزاقی مجقق معین ایران سیمیت به همراه مهندس صادق نژاد عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی، مهندس سبطی محقق بخش تحقیقات خاک و آب و دکتر شریفی عضو هیات علمی بخش تحقیقات گیاهپزشکی از پلتفرم تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان دی ماه ۱۳۹۸ بازدید نمودند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، در این بازدید که همکاران جهاد کشاورزی استان نیز حضور داشتند مهندس سیدی ضمن بررسی کشت های انجام شده گندم و کلزا، روند اجرای پروژه در این ایستگاه و موضوعات تحقیقاتی که در این پلاتفرم بررسی خواهد شد را بیان کرد. در ادامه حاضران، نقطه نظرات خود در ارتباط با دستگاه های خاصی که دراین طرح باید به منظور کشت حفاظتی مورد استفاده قرار بگیرند، رائه دادند و در ادامه، گروه فوق به سایت گندم کشت در علی آباد نیز مراجعه کرد و از روند برنامه های پیش بینی شده برای آن جا نیز بازدید به عمل آوردند.