برگزاری پنجمین جلسه سال زراعی ۹۹- ۹۸ کمیته پایش محصولات زراعی و باغی استان گلستان

پنجمین جلسه ستاد پایش و پیش آگاهی محصولات زراعی و باغی استان در سال زراعی ۹۹- ۹۸ با حضور پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در روز شنبه مورخ ۲۱/۱۰/۹۸ در محل دفتر معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این نشست که با حضور رییس، معاونان و پژوهشگران این مرکز و کارشناسان دستگاه ها و بخش های مرتبط از جمله معاون بهبود تولیدات گیاهی و مدیران و کارشناسان ستادی سازمان جهاد کشاورزی استان، معاون و کارشناس اداره کل هواشناسی، معاون امور آب منطقه ای استان و رئیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی انجام شد با توجه به ارائه آخرین گزارش وضعیت محصولات زراعی و باغات استان توسط مدیران ستادی حاضر، از جمله موارد زیر:

-ارایه گزارش پیش بینی وضعیت آب و هوایی استان بصورت کوتاه مدت و بلند مدت
-ارایه گزارش تحلیلی در خصوص محصولات پاییزه
-تحلیل وضعیت موجود مزارع از نظر نیاز آبی و تغذیه ای با توجه به شرایط جوی
-بحث و بررسی مسائل گیاهپزشکی محصولات پاییزه و باغات انجام شد و در انتها اهم تصمیمات و توصیه های فنی پیشنهادی از سوی پژوهشگران این مرکز اعلام گردید.