برگزاری چهارمین جلسه سال ۹۸ کمیته محققان معین استان در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

چهارمین جلسه سال ۹۸ کمیته محققان معین استان گلستان در دفتر معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در ابتدای جلسه دکتر کیانی معاون پژوهشی مرکز ضمن خیرمقدم به اعضای کمیته، در خصوص دستور کار جلسه از جمله تامین وسیله نقلیه و لجستیک برای اجرای هر چه بهتر این طرح و پیشنهاد شاخص های ارزیابی محققان معین توضیحاتی را ارایه و پیشنهاد نمود و در ادامه گفت: برای اثربخشی فعالیت ها، محققان معین با حضور مروجان مسئول و بهره­برداران، هدایت و راهبری سایت­های الگویی در شهرستان ها را به عهده گرفته و روند تغییرات و تاثیر گزاری در تولید کمی و کیفی محصول را در مقایسه با اراضی مشابه مستندسازی نمایند .
سپس مهندس سبزه رئیس اداره ترویج سازمان کشاورزی استان، در خصوص چگونگی ارزیابی محققان معین، ارتباط خوب و تعامل سازنده محققان معین و مروجان و کارشناسان پهنه در جهت انتقال دانش فنی و تلاش برای رفع مباحث پشتیبانی و لجستیکی اجرای این طرح توضیحاتی را ارایه نمود.
در ادامه جلسه دکتر دهقان نماینده محققان معین استان و دبیر منطقه یک کشور در رابطه با اهداف طرح و ماموریت های مصوب جهت فعالیت های محققین معین در عرصه و بروز مشکلاتی در تامین خودرو و وقفه ایجاد شده در رابطه با عزیمت محققین به مراکز و دهستان های مربوطه مطالبی را بیان داشت و تاکید نمود که عدم پشتیبانی کمی و کیفی و ایجاد انگیزه های لازم از طرف معاونت هماهنگی ترویج و ریاست مرکز تحقیقات، قطعاً در آینده این طرح دچار مشکلات جدی خواهد شد.
ایشان همچنین از اعضا خواستند که در رابطه با راهکارهای سنجش تاثیر گذاری و اثر بخشی فعالیت های محققان معین در حوزه های فعالیت خود پیشنهادات مورد نظر خود را ارائه نمایند.
سپس مهندس امیدی نماینده مراکز خدمات دهستان ها جهاد کشاورزی استان و عضو کمیته، گزارشی از وضعیت حضور محققان معین در حوزه ماموریت شان را برای کمیته ارایه نمود و اظهار داشت که با مشکلاتی که پیش آمده خطر حضور کم رنگ محققان معین درآینده ممکن است اجرای طرح را دچار چالش و مشکل جدی کند.
درپایان دکتر فرجی رئیس کمیته محققین معین و رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان ضمن تشکر از اعضای فعال کمیته، راجع به اهمیت موضوع با وجود گستردگی حوزه فعالیت و کمبود نیروی متخصص و استفاده از ظرفیت ها و توانمندی موسسه تحقیقات پنبه در تخصص های مورد نیاز و تشکیل گروه های تخصصی بصورت مجازی جهت کمک به بهره­برداران، پیشنهاداتی را ارایه نمودند.