بازدید پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از مزارع گندم طرح انتقال یافته های تحقیقاتی علی آباد

دکتر محمد علی دهقان دبیر محققان معین منطقه یک و عضو کمیته فنی بخش تحقیقات زراعی باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان جهت بازدید فنی و پایشی از مزارع گندم طرح انتقال یافته های تحقیقاتی در منطقه علی آباد کتول به منطقه عازم شد.

به گزارش روابط عمومی و و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر محمد علی دهقان در این خصوص گفت: این طرح ۵ ساله که اکنون سال آخرش را طی می کند، در منطقه علی آباد با ۱۵ زارع گندمکار و در سطحی بالغ بر ۵۰۰ هکتار از اراضی گندمکاری در این منطقه در حال اجرا است و با دارا بودن شرایط مختلف و متفاوت از نظر پتانسیل عملکردی و مدیریتی مزارع اعم از محصول سال گذشته، نوع خاکورزی، نحوه کاشت و سایر مسائل زراعی دارای شرایط ویژه ای می باشد.

این بازدید به همراه  مسئول طرح در منطقه علی آباد وکشاورزان فعال در این پروژه انجام شد و توصیه های لازم در این مرحله رشدی به پیمانکاران منتقل شد تا با انتقال آخرین دستاوردها و یافته های تحقیقاتی، بالاترین محصول از این مزارع برداشت و رسالت پژوهش و آموزش به شایستگی انجام شود.