بازدید معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از پروژه های در دست اجرای کنجد در گلخانه

دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به اتفاق مهندس حسینی و مهندس عیسایی با حضور دکتر کیا از پروژه های مربوط به کنجد نیمه شکوفا متحمل به ریزش دانه در گلخانه بخش تحقیقات زراعی و باغی در روز شنبه ۹۸/۱۲/۱۰ بازدید کردند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گلستان، در این برنامه دکتر کیا در مورد عناوین و اهداف پروژه ها توضیحاتی را ارائه کردند. در حال حاضر دو پروژه در رابطه با کنجد نیمه شکوفا متحمل به ریزش دانه در گلخانه در دست اجراست، یکی از پروژه ها خالص سازی  اکوتیپ های کنجد نیمه شکوفا متحمل به ریزش دانه که توسط دکتر پیغام زاده درحال انجام است که هدف از آن خالص سازی ژنوتیپ های نسل های قبلی در مزرعه و رسیدن به ارقام خالص و با عملکرد مناسب جهت معرفی به کشاورزان می باشد.

یکی دیگر از پروژه ها ارزیابی واکنش اکوتیپ های کنجد نیمه شکوفا متحمل به ریزش دانه به بیماری پوسیدگی ذغالی است که توسط دکتر کیا انجام می شود و هدف از آن بررسی مقاومت ژنوتیپ ها و شناسایی ژنوتیپ های مقاوم یا متحمل به بیماری جهت معرفی رقم خالص مقاوم به بیماری و با عملکرد مناسب به کشاورزان و بهره برداران می باشد.

لازم به ذکر است پروژه های فوق در بهار سال آینده در شرایط مزرعه ای نیز اجرا خواهند شد.