کاشت پروژه های آزمایشات سویا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان

کاشت پروژه های آزمایشات و مزارع تولید بذر سویا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان انجام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر محمد تقی فیض بخش رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله (گرگان) در این خصوص گفت: سویا یکی از گیاهان زراعی دانه روغنی است که دارای ارزش اقتصادی، اکولوژیکی و صنعتی بسیاری می باشد. بنابراین جهت دستیابی به ژنوتیپ های برتر و اصول به زراعی بهینه جهت افزایش عملکرد آن، در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله  پروژه های متعددی با تلاش و همت محققان، کارشناسان و همکاران پروژه های دانه ­های روغنی در حال انجام است و در دهه نخست خرداد ۱۳۹۹ کشت شدند.

پروژهای فوق عبارتند از: ایجاد تنوع ژنتیکی از طریق دورگ گیری بین ژنوتیپ های برتر، انتخاب در نسل های در حال تفکیک، آزمایش سازگاری ژنوتیپ ها، مقایسه مشارکتی ارقام و تکثیر بذور هسته اولیه و سوپر الیت

پاسخ دهید