بخش تحقیقات خاک و آب

معرفی بخش

در زندگی بشری خاک و آب دارای نقش اساسی در حیات و ثبات اجتمایی، اقتصادی و سیاسی جوامع می باشند. بنابراین شناخت منابع خاک، حفظ و بهره برداری اصولی از آن همچنبن مدیریت صحیح منابع آب برای پیشبرد اهداف و برنامه ریزی های کشاورزی و منابع طبیعی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. لذا بخش خاک و آب طی سال های متمادی ضمن تاسیس و تکمیل و تجهیز  آزمایشگاه و فعال شدن گروه های تحقیقاتی مختلف خود، با جذب حدود ۱۰ نفر محقق عضو هیأت علمی و کارشناس ارشد، یکی از بخش های تحقیقاتی فعال بشمار رفته که تحت حمایت و نظارت علمی و فنی موٌسسه تحقیقات خاک و آب کشور قرار دارد.

گروه های تحقیقاتی بخش خاک و آب و برخی وظایف اساسی آنها عبارتند از:
الف ـ گروه تحقیقاتی شیمی و حاصلخیزی خاک.
۱- تحقیق در زمیته مصرف بهینه و حد بحرانی عناصر غذایی خاک.
۲-  بررسی، تعیین  نوع و روش مصرف کود های شیمیایی مناسب و توصیه های کاربردی لازم.
۳- مطالعه مواد آلی و نقش آنها در خصوصیات خاک.
۴- پژوهش در زمینه آلودگی خاک و آب.
۵- پژوهش در زمینه مقایسه  اثرات کودهای آلی و معدنی در عملکرد کمی و کیفی محصولات.
ب ـ گروه تحقیقاتی شناسایی ،تشکیل و طبقه بندی خاک:
۱- بررسی و تحقیق در زمینه تشکیل و طبقه بندی خاک.
۲- شناسایی قابلیت منایع و تناسب اراضی منطقه جهت محصولات زراعی و باغی.
۳- تخمین پتانسیل تولید محصولات زراعی و باغیدر خاک های استان.
۴- ثبت اطلاعات رقومی خاک و تهیه نقشه های مربوطه.
ج ـ گروه تحقیقات بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک:
۱- انجام مطالعات لازم در زمینه استفاده از پتانسیل تثبیت ازت خاک درکشت لگوم (حبوبات).
۲- جمع آوری و خالص سازی جدایه های بومی تثبیت کننده ازت، حل کننده فسفات  محرک رشد. (PGPR)
۳- مطالعه گروه های فعال جانوران خاک زی با تاکید بر استفاده از فعالیت های مفید انواع کرمهای خاکی حاک به منظور بهبود تغذیه معدنی گیاهان.
۴- مطالعه باکتریهای اکسیدکننده گوگردو بررسی امکان استفاده از آنهادرکاهش اسیدیته خاک.
۵- مطالعه میکروارگانیسم های موثر در معدنی شدن نیتروژن آلی، تعیین جمیعت و شدت فعالیت آنها درخاکهای  مختلف و تعیین مواد ضروری کنترلی آنها با استفاده از بازدارنده های شیمیایی.
۶- مطالعه فعالیت دنتیریفیکاتورها، بررسی اتلاف نتیروژن از روش فوق وتعیین راههای کنترلی.
د ـ گروه آزمایشگاه  خاک و آب:
۱- انجام تجزیه های فیزیکی و شیمیایی مورد نیاز خاک، آب و برگ.
۲- مطالعه روشهای آزمایشگاهی و انتخاب بهترین روشهای مناسب جهت تجزیه های آزمایشگاهی.

اهم دستاوردهای تحقیقاتی بخش خاک و آب عبارتند از:
– مطالعات خاکشناسی و طبقه بندی اراضی در سطح اجمالی تفضیلی و نیمه تفضیلی مجموعاٌ به مساحت ۲۲۴۰۰ هکتار.
– تهیه نقشه های رقومی حاصلخیزی خاک استان.
– تعیین بهترین مدیریت مزرعه در اراضی شیبدار.
– توصیه های کودی جهت محصولات زراعی و باغی.
– تعیین حدود بحرانی عناصر جهت محصولات زراعی و باغی.
– تعیین قابلیت و تناسب اراضی جهت محصولات زراعی استان.
– تجزیه های آزمایشگاهی آب ،خاک و برگ راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه بیولوژی خاک.


پژوهشگران و کارکنان بخش

 

محمدرضا پهلوان راد (سرپرست بخش)
مدرک تحصیلی : دکتری علوم خاک
مرتبه علمی : استادیار عضو هیئت علمی
پست الکترونیک : pahlavanrad@gmail.com
تلفن تماس :
توضیحات :

 

 

محمدحسین ارزانش
مدرک تحصیلی : دکتری بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
مرتبه علمی : استادیار عضو هیئت علمی
پست الکترونیک : mharzanesh@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۷۰۰۱۱۵۰
توضیحات :

 

مریم غزایی یان
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد بیولوژی خاک
مرتبه علمی : کارشناس ارشد تحقیقات خاک و آب
پست الکترونیک : ghazaeean@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۲۷۳۵۳۰۱
توضیحات :

 

محمداسماعیل کمالی پاشاکلائی
مدرک تحصیلی : دکترا علوم و مهندسی آب
مرتبه علمی : استادیار عضو هیئت علمی
پست الکترونیک :
تلفن تماس :
توضیحات :

 

مریم سبطی
مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد بیولوژی خاک
مرتبه علمی : کارشناس ارشد تحقیقات خاک و آب
پست الکترونیک : maryamsebti@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۲۷۵۷۳۹۱
توضیحات :

 

علی آخوندی بنقنی
مدرک تحصیلی : مهندسی تولیدات گیاهی
مرتبه علمی : کارشناس تغذیه گیاهی
پست الکترونیک : Akhondi_489@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۱۷۷۳۰۶۲
توضیحات :

 

غلامحسین پیل آرام
مدرک تحصیلی : مهندسی زراعت واصلاح نباتات
مرتبه علمی : کارشناس تحقیقات خاک و آب
پست الکترونیک : Pilaram520@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۳۷۳۵۰۴۳
توضیحات :

 

علیرضا ربیع زاده
مدرک تحصیلی : کارشناس خاک شناسی
مرتبه علمی : کارشناس
پست الکترونیک : arabiezadeh@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۳۵۳۷۶۵۸۳۹
توضیحات :

 

نرگس مسگر
مدرک تحصیلی : فوق دیپلم دانه های روغنی
مرتبه علمی : کاردان خاک و آب
پست الکترونیک : Mesgar44@yahoo.com
تلفن تماس : ۰۹۱۱۳۷۰۵۹۹۰
توضیحات :

 

ملیحه بهشتیان
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد زراعت
مرتبه علمی: کارشناس
پست الکترونیک: malihebeheshtian1@gmail.com
تلفن تماس: ۰۹۱۱۲۷۳۱۹۶۳
توضیحات: