معاونت پژوهش و فناوری

دکتر علیرضا کیانی

معاون پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

مدرک تحصیلی: دکترای آبیاری

مرتبه علمی: استاد

پست الکترونیک: akiani71@yahoo.com

آدرس: گرگان – خیابان شهید دکتر بهشتی – روبروی سازش

تلفن:  ۳۲۱۶۲۰۶۷ – ۰۱۷