جلسه برنامه ریزی برای جایگاه، حجم، طبقات و نوع بذر غلات برای سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گلستان

سلسله جلسات برنامه ریزی برای جایگاه، حجم، طبقات و نوع بذر غلات برای سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، بذر و نهال در تولید محصولات زراعی و باغی در جایگاه نخست و از اهمیت بسیار مهمی برخوردار است. کشاورز و باغدار در گام نخست در تولید محصولات در اندیشه بذر و نهال مناسب می باشد که چه رقمی، چه میزان، با چه ویژگی و از کجا تهیه نماید لذا تامین این نهاده مهم و تاثیرگذار در تولید محصول، اولویت نخست بخش کشاورزی و در راس آن بخش تحقیقات زراعی و باغی و دستگاه های ذیربط در این هرم می باشند.
در همین راستا، جلسه برنامه ریزی میزان تولید بذر غلات برای سال زراعی آینده، نوع ارقام، میزان و حجم تولید بذر در هر رقم گندم و جو، طبقات بذری آن، حجم تولید بذر در هر طبقه بذری، وضعیت مقاومت و حساسیت ارقام, تعیین جایگاه کشت برای هر رقم در منطقه و ارائه راهکار، استراتژی و برنامه ریزی دراز مدت و تعیین افق تولید و تولید بذر در آینده با حضور دکتر فرجی ریاست مرکز، معاونت پژوهشی، ریاست بخش، معاونت تولیدات گیاهی سازمان و… و محققان مرتبط با غلات بخش در دفتر ریاست بخش زراعی باغی تشکیل و در رابطه با موارد ذکر شده در طی دو روز بحث و تبادل نظر شد و در پایان در رابطه با تولید بذر گندم آبی، گندم دیم، جو و موارد فوق تصمیم گیری و برنامه ریزی های لازم و ضروری گرفته و ابلاغ شد.

پاسخ دهید