کنترل روند و فرایند تولید بذر و بازدید مزارع به همت کارشناسان واحد ثبت و گواهی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

برنامه بازدید و کنترل مزارع و دستگاه های بوجار، امکانات و انبارهای نگهداری بذر شرکت های تولید کننده بذر استان توسط کارشناسان واحد ثبت و گواهی بذر و نهال مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در مرداد و شهریور ماه ۱۳۹۹ بعمل آمد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، مهندس مهرناز مهرآور مسئول واحد ثبت و گواهی بذر و نهال این مرکز در این خصوص عناوین این برنامه ها را در مهر و آبان ماه ۱۳۹۹ این چنین بیان نمود:

  • دکتر حمیدی و مهندس نجفیان از تاریخ ۹۹/۰۷/۰۷ لغایت ۹۹/۰۷/۰۹ از طرح VCU پنبه در سایت تحقیقاتی مزرعه نمونه بازدید به عمل آوردند که در آن تاریخ جناب دکتر وفابخش معاونت زراعت وزارتخانه و آقای دکتر مهاجر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان نیز از سایت مزرعه نمونه و طرح VCU بازدید به عمل آوردند.
  • دکتر صادقی عضو هیئت علمی موسسه در تاریخ ۹۹/۰۸/۱۱ با کارشناسان واحد ثبت گلستان از مزارع سویا استان و انبارهای خرید بذر سویا بازدید به عمل آوردند.
  • فرآیند بوجاری بذور گندم و جو در سطح استان در حال انجام می باشد و بازدید از دستگاه های بوجار، امکانات و انبارهای نگهداری بذر شرکت های تولید کننده بذر استان توسط مسئول واحد و کارشناسان واحد ثبت طی چند مرحله انجام گرفت.
  • بازدید از اراضی زیرکشت پنبه استان گلستان در مرحله نهایی در سطح ۹۰۳/۵ هکتار انجام شد. طی بازدید های به عمل آمده توصیه مخلوط کشی سایر ارقام، خارج از تیپ  و علف هرز صورت پذیرفت.
  • بازدید از اراضی زیرکشت سویا استان گلستان در مرحله نهایی در سطح ۷۱۴/۵ هکتار در حال انجام می باشد. توصیه و اجرای مخلوط کشی سایر ارقام و خارج از تیپ در طبقات پرورشی سویا در ایستگاه عراقی محله گرگان با حضور همکاران واحد استانی و محققین بخش دانه های روغنی انجام گردید.

پاسخ دهید