ضبط برنامه تلویزیونی با موضوع مگس مدیترانه ای با حضور پژوهشگر گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

با حضور و همت مهندس محمد تقی مبشری پژوهشگر بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، برنامه تلویزیونی با موضوع کنترل مگس میوه مدیترانه ای تهیه شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس مبشری در تهیه و ضبط یک برنامه تلویزیونی با موضوع کنترل مگس میوه مدیترانه ای شرکت نمود و در خصوص مسائل مختلف این حوزه از جمله بروندادهای پژوهشی و دستاوردهای ارزشمند این حوزه، میزان خسارات و راههای کنترل و مبارزه با این آفت و … ارایه مطلب نمود و پیشنهادات جامعی را تقدیم بینندگان کرد.

پاسخ دهید