برگزاری کارگاه آموزش انتقال یافته های تحقیقاتی سویا توسط پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در شهرستان سرخنکلاته

کارگاه آموزشی انتقال یافته های تحقیقاتی مرتبط با گیاه سویا توسط پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که باحضور دکتر سیدعلی حسینی رییس مرکز و معاونان ایشان دکتر ابوالفضل فرجی و مهندس رمضانعلی فرضعلی نژاد و گروهی از پژوهشگران، کشاورزان و کارشناسان مرکز خدمات سرخنکلاته انجام شد، دکتر ابوالفضل فرجی، مهندس صادق نژاد، مهندس ساوری نژاد و مهندس مریم غزاییان اعضای هیات علمی و پژوهشگران این مرکز در راستای پوشش بهینه طرح ۲۰۰ هکتاری سویا در استان و با هدف اجرای سایت های الگویی سویا به منظور بهره برداری کشاورزان منطقه، آخرین دستاوردهای تحقیقاتی این حوزه را در اختیار کارشناسان و تولید کنندگان بخش قرار دادند.
شایان ذکر است در طی فصل رشد، سایت های فوق مورد بازدید مدام محققان و کارشناسان بخش اجرا قرار گرفته و توصیه ضروری به کشاورزان ارایه می شود.

پاسخ دهید