حضور پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در جلسه بررسی طرح های تحقیقاتی کشاورزی حفاظتی در وزارت جهاد کشاورزی

دکتر محمد اسماعیل اسدی پژوهشگر بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به همراه مهندس عباسی و مهندس سبلان علی محمدزاده (کارشناسان سازمان جهاد استان) در جلسه بررسی طرح های تحقیقاتی کشاورزی حفاظتی استانهای همدان و اردبیل و گلستان در محل وزارت جهاد کشاورزی حضور یافتند.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این جلسه طرح تحقیقاتی کشاورزی حفاظتی با ۱۹ زیرپروژه تحت مسئولیت دکتر اسدی پژوهشگر با سابقه و مجرب این مرکز پس از ارایه به حاضران مورد تصویب قرار گرفت. در این طرح که قرار است در سامانه هاب حفاظتی شهرستان کردکوی و در مزرعه کشاورز انجام شود چهار روش کشاورزی مرسوم، سامانه کم خاک ورزی، سامانه رایز بد و سامانه بی خاک ورزی در یک دوره تناوبی چهار ساله مورد آزمایش قرار می گیرد و در آن خصوصیات فیزیکی شیمیایی و بیولوژیک خاک و بهره وری مصرف آب و همچنین میزان آفات و بیماریها و علف های هرز و نهایتا عملکرد محصولات در سامانه تناوبی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.

پاسخ دهید