برگزاری دوره آموزشی تغذیه گیاهی محصولات زراعی و باغی در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دوره آموزشی تغذیه گیاهی محصولات زراعی و باغی با تدریس دکتر محمدحسین ارزانش در مرکز آموزش شهید کریمی گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که با هدف کلی دوره آشنایی با تغذیه گیاهی محصولات زراعی و باغی و با حضور ۱۹ نفر از کارشناسان عضو نظام مهندسی کشاورزی استان و بمدت ۲ روز برگزار شد. مدرس این دوره دکتر محمدحسین ارزانش با اشاره به مباحث و نکات ملحوظ در این حوزه، به تشریح موضوعات مرتبط با دوره پرداخت و در ادامه در ارتباطی دو سویه، موضوعات جلسه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

پاسخ دهید