برگزاری دوره آموزشی پرورش گلهای آپارتمانی توسط مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دوره آموزشی پرورش گلهای آپارتمانی با تدریس مهندس خدیجه محمدنیا در مرکز آموزش فنی حرفه ای محمد آباد توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که با هدف کلی دوره آشنایی پرورش گلهای آپارتمانی و با حضور ۹ نفر از کارشناسان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان و بمدت ۳ روز برگزار شد. مدرس این دوره مهندس خدیجه محمدنیا با اشاره به مباحث و نکات ملحوظ در این حوزه، به تشریح موضوعات مرتبط با دوره پرداخت و در ادامه در ارتباطی دو سویه، موضوعات جلسه مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

پاسخ دهید