برگزاری جلسه کمیته فنی بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

جلسه کمیته فنی بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این نشست که در محل ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان (عراقی محله) وابسته به این و با حضور همکاران این بخش به ریاست دکتر حسن مختارپور صورت گرفت همکاران هیات علمی و محققان طرح های زراعی و باغی از طرح های پژوهشی خود گزارش ارایه دادند در این راستا از نتایج و دستاوردهای طرح های مصوب خود دفاع نمودند. در ادامه پژوهشگران حاضر از طرحهای دانه روغنی سویا بازدید نمودند.

پاسخ دهید