کاشت مزارع گندم با سامانه نوین رایز بد در استان زیر نظر پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

با نظارت دکتر محمد اسماعیل اسدی پژوهشگر بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان کاشت مزارع گندم با سامانه نوین رایز بد انجام شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دو قطعه زمین به صورت پایلوت الگویی به صورت کشت روی بسترهای بلند (رایزبد) با هدایت و نظارت دکتر اسدی پژوهشگر بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی این مرکز به اجرا در آمد.
این دو قطعه در اراضی کشاورزان غرب استان واقع در حومه شهرستان کردکوی بوده و در تاریخ های جمعه ۳ و شنبه ۴ دیماه به زیر کشت گندم رفتند.
دکتر اسدی مجری طرح در این زمینه اظهار داشتند: وسعت مزارع هر کدام ۱ هکتار است که کشت قبلی آنها سویا بود. در این مزارع برای اولین بار است که کشت رایز بد صورت می گیرد. در این سامانه کشت همزمان هم بستر بلند کشت و هم شیارهای آبیاری یا فاروها آماده می شود و هم کود و بذر همزمان روی بسترها کشت می گردد. بر روی هر بستر ۴ ردیف گندم کشت می گردد عرض بسترها ۵۰ سانتیمتر بوده و فاصله محور تا محور هر شیار یا فارو ۷۵ سانتیمتر می باشد. رقم گندم مروارید طبقه مادری و میزان بذر ۱۸۰ کیلوگرم در هکتار بکار رفت. برای کاشت همزمان ایجاد فارو بستر و کاشت گندم از رایزبد کار پیشرفته گروه صنعتی خاوری همدان که تولید داخل کشور است استفاده گردید. آقای دکتر اسدی پیرامون محاسن استفاده از سامانه نوین کشت رایز بد اظهار داشت: فواید کشت گندم روی بسترهای بلند یا Raised bed system:
١- مدیریت بهینه مصرف آب. زیرا آب به صورت غرقاب روی سطح خاک نیست و فقط در بین جوی ها یا فاروها در جریان است در نتیجه در مقایسه با سامانه غرقابی و کرتی کاهش مصرف آب داریم.
٢- تهویه و هوادهی مناسب بین بسترها و در نتیجه بین ردیفهای گندم جریان هوا به خوبی صورت می گیرد که موجب کاهش بیماریها و همچنین آفات میگردد.
٣-امکان مبارزه مکانیکی با علفهای هرز در بین ردیفها.
۴- کاهش خسارت ورس یا خوابیدگی بوته ها به دو دلیل: اولا بدلیل جریان آزادانه باد از میان بوته ها، و عدم وجود مقاومتی در برابر آن ثانیا بدلیل وجود فضای بیشتر میان ریشه های گیاهان و امکان توسعه بیشتر صفحه رشد ریشه، لذا مقاومت گیاهان در برابر باد، بسیار بیشتر میشود.
۵-افزایش مواد آلی خاک بدلیل دایمی بودن پشته ها و عدم نیاز به تهیه زمین.
۶- امکان تعریف و تعیین محل ورود و خروج ماشین های کشاورزی در مزرعه و تخصیص مسیر دایمی برای عبور و مرور آنها(کنترل ترافیک زراعی) و لذا جلوگیری از کوبیدگی تصادفی و تراکم مزرعه و در نتیجه نفوذ بهتر آب در خاک، افزایش ذخیره رطوبتی خاک، جلوگیری از رواناب و فرسایش خاک، توسعه بهتر ریشه ها و افزایش عمق خاک زراعی و افزایش استقامت گیاه به خوابیدگی
٧- افزایش حاصلخیزی خاک و افزایش چشمگیر عملکرد محصول.

پاسخ دهید