آرشیو روزانه: ۲۹ آذر ۱۴۰۰

معرفی گندم رقم جدید آزادگان و افتخار مشارکت دکتر دهقان پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در این پروژه

گندم رقم جدید به نام آزادگان از سوی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی معرفی شد و دکتر محمدعلی دهقان پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی ...

ادامه مطلب »