مشارکت فعال بخش تحقیقات خاک و آب مرکز مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در پایش مواد کودی استان

همکاران بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در پایش مواد کودی استان مشارکت فعال دارند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، با توجه به اهمیت کنترل مواد کودی در استان، همکاران بخش تحقیقات خاک و آب این مرکز: مهندس غلامحسین پیل آرام و مهندس علی آخوندی نمایندگان این بخش در کمیته پایش مواد کودی استان، در بحث کنترل کیفیت و کمیت مواد کودی در سطح استان مشارکت فعال دارند و از سال ۹۴ تاکنون حدود ۱۲۰ روز از کارخانجات و فروشگاه ها و کارگزارهای فروش مواد کودی بازدید و تاکنون تعداد ۳۱۳ نمونه مواد کودی نمونه برداری نموده اند که جهت آنالیز و اتخاذ تصمیمات لازم به موسسه تحقیقات خاک و آب ارسال گردیده است.

پاسخ دهید