بازدید گروه پژوهشگر مروجان ارشد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از مزارع کشاورزی حفاظتی استان گلستان

گروه پژوهشگر مروجان ارشد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به اتفاق دکتر محمد اسماعیل اسدی پژوهشگر مروج ارشد مرکز گلستان از مزارع کشاورزی حفاظتی و سامانه کشت روی بسترهای بلند در غرب استان بازدید به عمل آوردند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که در نخستین روز از حضور گروه پژوهشگر مروجان ارشد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی: دکترمهدی مین باشی، دکترمهدی عزیزی، دکتر پیمان کشاورز، دکترمرتضی نصیری، دکترعلیرضا توکلی و دکتر ناصر باقرانی و پژوهشگر مروجان ارشد کشوری این مرکز: دکتر علیرضا کیانی، دکتر محمد اسماعیل اسدی و دکتر حسن مختارپور برگزار شد انجام شد اعضای این گروه پس از بازدید از برنامه های اجرایی و آموزشی کشت نشایی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، از مزارع کشاورزی حفاظتی و سامانه کشت روی بسترهای بلند در غرب استان بازدید به عمل آوردند.
در این بازدید دکتراسدی در توضیحاتی گفت: این سال سوم این مزارع است که به صورت مستقیم و بدون برهم زدگی خاک توسط کشاورزان کشت و با کارنده های تولید داخل کشور کشت می گردند. کشاورزان منطقه ضمن اعتماد به محقق مروجان ارشد بسیار مشتاق استفاده از روش های کشت حفاظتی هستند زیرا به علت تردد کمتر تراکتور و سایر ادوات کاشت هم موجب کاهش هزینه های تولید آنها میشود و هم موجب افزایش ماده آلی خاک آنها می گردد.

پاسخ دهید