بازدید رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران از مزارع تولید بذر گیاه سالیکورنیای استان گلستان در گمیشان

دکتر خوش خلق سیما مجری طرح جامع کشاورزی هالوفیت مبنا (سالیکورنیا) و رییس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران از مزارع تحقیقاتی و مزارع تولید بذر گیاه شورپسند سالیکورنیا در مزرعه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در مراتع گمیشان بازدید نمود.


به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، این برنامه به منظور بازدید اجرای عملیات کاشت، داشت و برداشت گیاه سالیکورنیا در منطقه شهر گمیشان در سایت پرورش میگو و با حضور دکتر خوش خلق سیما، دکتر مختارپور، دکتر قره یاضی، دکتر قربانعلی روشنی و دکتر فیض بخش برگزار شد.

پاسخ دهید