جلسه کمیته نظارت و ارزشیابی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با ریاست مرکز

پیرو بازدیدهای انجام شده کمیته نظارت و ارزشیابی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان از بخش تحقیقات فنی مهندسی و معاونت آموزش و ارائه گزارش، جلسه ای با حضور اکثریت قریب به اتفاق گروه، دکتر ابوالفضل فرجی ریاست و معاونان پژوهشی و پشتیبانی مرکز برگزار و مهمترین مسائل و مشکلات این واحدها مورد بررسی قرار گرفت.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه ابتدامهندس پارسایی ضمن تشکر از ریاست مرکز و معاونان ایشان، خلاصه ای از مهمترین مسایل و مشکلات موجود در بازدید گروه از دو واحد یاد شده را به اطلاع جمع رساند.
با توجه به اینکه قسمت اعظم مشکلات موجود به حوزه معاونت پشتیبانی مرکز ارتباط داشت دکتر قدس ولی، معاونت پشتیبانی در این زمینه اظهار داشت مدیریت مرکز اشرافیت نسبی به مسایل و مشکلات بخش ها و واحدهای مختلف داشته و دارد و بر همین اساس نیز با اولویت بندی مشکلات، تمام تلاش خود را در حل آن با رعایت اولویت در بخش ها و واحدهای مختلف بکار میگیرد.
سپس دکتر کیانی معاون پژوهشی نیز با بیان برخی از مسایل موجود در اجرای طرح ها، خواستار توجه بیشتر به مشکلات موجود در مقوله تولیدات علمی در بخش ها شدند.
سپس دکتر فرجی ریاست مرکز به جمع بندی مطالب مطرح شده پرداخت که اهم آن بشرح ذیل می باشد:
۱- بررسی میزان عملکرد محققین بر اساس وظایف تعیین شده و بررسی کاستی ها و مشکلات آنان
۲- بررسی میزان عملکرد مدیریت بخش ها در چارچوب شرح وظایف تعیین شده
۳- بررسی میزان عملکرد محققان در بحث محقق مروج
۴- بررسی کمیت و کیفیت اجرای طرح ها در مزرعه و صحرا
۵- پیشنهاد تشکیل کمیته R&D در دفتر معاونت محترم پژوهشی.
۶- بررسی عملکرد مدیریت بخش در نظارت بر طرح های تحقیقاتی
۷- با گروه اقتصادی مرکز در مورد چگونگی تهیه و تدوین فعالیت گروه در قالب یک طرح یا پروژه تحقیقاتی مشورت گردد.

پاسخ دهید