بازدید مشاور وزیر و مجری طرح دانه های روغنی کشور از پروژه تولید بذر کنجد ناشکوفا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس

مهندس مهاجر مشاور وزیر و مجری طرح دانه های روغنی کشور از مزارع تحقیقاتی و گنجینه دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بویژه از پروژه تولید بذر کنجد ناشکوفا در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ بازدید به عمل آورد.


به گزارش روابط عمومی و و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر عبدالعزیز حقیقی رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس در این خصوص گفت: در این برنامه که با همراهی دکتر ابوالفضل فرجی رئیس مرکز و دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهش و فناوری مرکز انجام شد از مزارع کنجد ناشکوفا که در تاریخ های مختلف و به روش مرسوم و نوتیلیج کاشته شده است بازدید کرد و نظرات و پیشنهادات خود را در جهت بهبود و افزایش عملکرد نهایی کنجد ناشکوفا بیان داشت.
در انتهای بازدید ضمن تشکر از زحمات همکاران ایستگاه تحقیقات گنبد، در نشستی صمیمانه با برخی از مجریان دانه های روغنی، چالش ها و فرصت های پیش روی دانه های روغنی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. شایان ذکر است در ادامه از مزارع کنجد کشاورزان منطقه نیز بازدید به عمل آمد.