برگزاری طرح خاص با موضوع گل جالیز به همت پژوهشگران بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

پژوهشگران بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در راستای ماموریت های بخش، طرح خاص با موضوع گل جالیز را به اجرا در آوردند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر معصومه یونس آبادی رییس بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز در این خصوص گفت: یکی از مهمترین معضلات مرتبط با علف های هرز مزارع کلزا در استان گلستان طی سال های اخیر علف هرز انگل گل جالیز است که خسارت های شدیدی را به مزارع کلزا وارد می کند. با توجه به این مهم یک طرح تحقیقاتی و سه طرح تحقیقی – ترویجی و یک طرح خاص با موضوع گل جالیز در مزارع مختلف در سطح استان که در سال گذشته گزارش آلودگی به این علف هرز داشتند، اجرا شد .
شایان ذکر است در این طرح ها که با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان در حال اجراست دکتر معصومه یونس آبادی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات محری مسئولی طرح را به عده دارند