برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت آفات و بیمارهای و تنش های تغذیه ایی به همت پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

پژوهشگران بخش های تحقیقات گیاهپزشکی و خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در راستای ماموریت های محوله، کارگاه یک روزه مدیریت آفات و بیمارهای و تنش های تغذیه ایی زمستانه درختان میوه را روز جمعه ۲۰ دی ماه ۱۳۹۸ در سالن همایش کانون طاها گرگان به اجرا در آوردند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر معصومه یونس آبادی رییس بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز در این خصوص گفت: در این دوره که پژوهشگران و محققان مختلف از بخش ها و با همکاری بخش خصوصی برگزار شد، ابتدا مهندس مبشری به معرفی آفات مهم باغات هسته دار استان پرداخته و در ادامه راهکارهای کنترلی آن را بیان کردند و در بخش دوم دکتر ربانی نسب و آقاجانی بیماری های مهم باغات هسته دار به همراه روش های کنترلی آن را توضیح دادند و در نهایت دکتر ارزانش به بیان نکات بسیار مهم در مورد تغدیه درختان هسته دار در زمستان پرداخته و راکارهایی را نیز در ارتباط با تنش سرمازدگی برای شرکت کنندگان بیان داشتند. در پایان کارگاه نیز افراد شرکت کننده در گفتگویی دوسویه به بیان سوالات خود پرداخته و مدرسین نیز پاسخ گوی پرسش های شرکت کنندگان در دوره در زمینه های مختلف بودند.