بازدید تیم تخصصی محققان معین مدیریت شهرستان علی اباد مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از مزرعه طرح ایران سیمیت

تیم تخصصی محققان معین مدیریت شهرستان علی اباد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان از مزرعه طرح ایران سیمیت در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۳۹۸ بازدید نمودند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، تیم تخصصی محققین معین جهت بازدید از مزارع گندم ، کلزای و سایر محصولات شهرستان علی آباد عازم این منطقه شدند. ابتدا با حضور در مدیریت شهرستان با معاونت فنی و جمعی از کارشناسان و مروجان این منطقه دیدار و تبادل نظر کردند، سپس به همراه کارشناسان طرح ایران – سیمیت ( انتقال یافته های تحقیقاتی و افزایش تولید و بهره وری محصول) و مزرعه گندم طرح انتخاب مشارکتی ارقامPVS و طرح بررسی و ارزیابی سموم علف کش و قارچ کش ها در این منطقه بازدید و در پهنه مسائل مختلف این پروژه بحث و تبادل نظر کردند.
در این پروژه تاثیر چند علفکش جدید و قدیمی برای کنترل علفهای هرز مزارع گندم منطقه مورد آزمون قرار خواهند گرفت. همچنین در این پروژه ۶ تیمار مختلف قارچکش و شاهد بدون تیمار قارچکش جهت مدیریت و کنترل بیماری های مهم گندم منطقه در زمان مورد نظر اجرا و مورد بررسی قرار خواهند گرفت.