برگزاری جلسه صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

جلسه صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری با موضوع: بررسی معیار های ارزیابی صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری، در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، این جلسه با حضور دکتر قدس ولی معاون پشتیبانی مرکز و اعضای کارگروه در دفتر معاونت مرکز برگزار شد. در این برنامه ابتدا آقای شاهینی مدیر امور اداری مرکز پس از ذکر نام خداوند متعال و خوش آمد گویی، به ارائه توضیحاتی درخصوص فرم ارزیابی صیانت از حقوق شهروندان در نظام اداری پرداخت که طی آن، هر یک از بندهای این فرم به همراه مواد قانونی مربوط به تصویبنامه حقوق شهروندی مصوبه شورای عالی اداری به نقد و بررسی گذاشته شد. و ضمن قرائت هر بند و ماده قانونی آن ، هر یک از اعضای حاضر در جلسه نظرات خود را بیان کرده و راهکارهای عملی برای اجرای بهتر شاخص های ارزیابی صیانت از حقوق شهروندان را ارائه نمودند. در پایان مقرر شد نسبت به اجرای مصوبات، هریک از مسئولان مجری نسبت به ارائه گزارش کارهای انجام شده به معاون برنامه ریزی اقدام نمایند.