کاشت آزمایشات برنج به روش مستقیم (خشکه کاری) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد کاووس

کاشت آزمایشات برنج به روش مستقیم (خشکه کاری) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد کاووس وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان انجام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر عبدالعزیز حقیقی رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس در این خصوص گفت: در راستای آسیب شناسی این روش و ارایه راهکارهای دقیق به جامعه تولید کننده و بهره برداران بخش کشاورزی، به همت پژوهشگران بخش‌های مختلف تحقیقاتی، در حال حاضر رقم فجر کشت شده است و در ادامه از ارقام طارم هاشمی و دمسیاه نیز در برنامه کشت قرار دارد. این برنامه کنشمند، هدف بررسی مقایسه ای ارقام و مطالعه عکس العمل هر کدام از ارقام به مدیریت تغذیه ای و دور آبیاری و همچنین تاثیر انواع علف کش می باشد.

پاسخ دهید