بازدید همکاران بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از ایستگاه تحقیقاتی چالکی

همکاران بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان از ایستگاه تحقیقاتی چالکی بازدید نمودند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس هادی مهدیان مسول ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چالکی در این خصوص گفت: با توجه به اینکه برخی از فعالیت های بخش فوق از جمله گیاهان دارویی و زراعت چوب، در این ایستگاه می باشد و ساماندهی و توسعه آن در برنامه بخش می باشد لذا در بازدید و نشست مشترک با ریاست و محققان بخش، برنامه های توسعه ای در حوزه های مشترک و مرتبط با ایستگاه، مورد گفتگو قرار گرفت.

پاسخ دهید