بازدید و ارزیابی اجرای طرح تغذیه تلفیقی زیتون در باغات کم بازده استان به همت پژوهشگر بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

روند بازدید و ارزیابی اجرای طرح تغذیه تلفیقی زیتون در باغات زیتون کم بازده استان به همت مهندس مریم غزایی یان پژوهشگر بخش تحقیقات خاک و آب مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در حال انجام است.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، انجام طرح تغذیه تلفیقی زیتون که با مشارکت این مرکز و سازمان جهاد کشاورزی استان برای باغات کم بازده، از زمستان سال ۹۸ آغاز شده است، با هدف بهبود و بالا بردن عملکرد زیتون در حال اجراست. بر این اساس بازدیدی از جانب مجریان این طرح مهندس مریم غزائی یان (نماینده مرکز) و مهندس لیلا جهانگیر (نماینده سازمان جهاد کشاورزی) همراه با کارشناسان پهنه صورت گرفت. در این بازدید مدیریت های انجام شده در ۴ باغ پایلوت انتخاب شده حوزه گرگان از نظر تغذیه، کنترل آفات و بیماری ها، پیوند و هرس و نیز وضعیت میوه دهی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

پاسخ دهید